top of page
Girls Talking

Alle barnehager og skoler er stengt

fra 12. mars til 26. mars.

Det er skoleeiers ansvar å sørge for at elevene får opplæring. Skolene må derfor strekke seg så langt som mulig og legge til rette for at elever utfører skolearbeid hjemme.

Regjeringen har besluttet at alle landets skoler er stengt midlertidig fra 12. mars for å hindre smittespredning av koronaviruset. Dette setter skoleeier i en situasjon hvor det ikke vil være mulig å gi elevene et opplæringstilbud som fullt ut er i samsvar med opplæringsloven. Vi har forståelse for at dette er en krevende situasjon. Skoleeierne har likevel et ansvar for at elevene får opplæring, også i denne situasjonen. Skolene må derfor strekke seg så langt som mulig og legge til rette for at elever kan få utført skolearbeid hjemme.

Utdanningsdirektoratet har fått spørsmål om hva som er et godt nok opplæringstilbud for elevene når skolene er stengt. Det finnes ikke entydige svar på dette fordi det vil være avhengig av en rekke faktorer. Det er derfor nødvendig at skoleeier og skolene gjør denne vurderingen sammen. Hva det er mulig å få til på kort sikt, vil blant annet avhenge av

  • hvor mange lærere skolen har disponibelt

  • antallet elever

  • elevenes alder og forutsetninger

  • tilgangen på digitalt utstyr og læremidler

  • elevenes hjemmeforhold

Siden det er store lokale variasjoner og fordi elevene har ulike forutsetninger for å gjøre skolearbeid, er det verken riktig eller hensiktsmessig å fastsette minimumskrav til hvordan den enkelte skole må følge opp elevene på de ulike trinnene.

Skolene er stengt på grunn av smittefare. Det er likevel viktig at alle elever får utnyttet dagene på en god måte og at det sikres en viss kontinuitet og progresjon i læringen. Vi oppfordrer til regelmessig kontakt mellom skoler, lærere og elever. Dette er særlig viktig for de mest sårbare elevene. Oppgaver, veiledning og tilbakemeldinger fra skolen i tiden fremover vil også kunne bidra til at overgangen blir enklere for elevene når skolene åpner igjen.

For at alle elever skal få standpunktkarakterer i fag sommeren 2020, er det viktig at ungdomsskolene og videregående skoler prioriterer opplæring som sikrer elevene vitnemål. Kunnskapsdepartementet kommer så raskt som mulig tilbake med en avklaring rundt eksamen.

bottom of page